กระบวนงานบริการเพื่อประชาชน (จำนวน 9 กระบวนงาน)

                  1. จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่                                                        ระยะเวลาให้บริการ 5 นาที/ราย

                  2. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                               ระยะเวลาให้บริการ 5 นาที/ราย

                  3. จัดเก็บภาษีป้าย                                                                  ระยะเวลาให้บริการ 5 นาที/ราย

                  4. สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค                                                  ระยะเวลาให้บริการ 3 ชั่วโมง/ราย

                  5. ช่วยเหลือสาธารณภัย                                                          ระยะเวลาให้บริการ ในทันที

                  6. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์                                                       ระยะเวลาให้บริการ แจ้งภายใน 7 วัน

                  7. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ           ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน/ราย
                      ขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต

                  8. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด/ต่อใบอนุญาต                              ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน/ราย

                  9. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ                     ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน/ราย
                      สถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
                      ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาติ